سایت بهترین ابزار


پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه شوش در درس علوم تجربی درسال تحصیلی 911390

دانلود پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 456 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

 منطقه شوش  در درس علوم تجربی درسال تحصیلی 91-1390

این پایان نامه  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چکیده:

پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی91-90 صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و  ودانش‌آموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش  را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل 392پسر و392 دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل20 زن و20مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 90-91  می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش20تا از دختران و20تا از پسران و 2نفراز معلمان زن و 2نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که  توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی 7 به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است.  به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :

یادگیری مشارکتی

روش سخنرانی

یادگیری

یادداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ............................................................................................................. 1

مقدمه   ........................................................................................................................................... 2

بیان مساله .......................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................8

اهداف پژوهش................................................................................................................................9

فرضیه ها .......................................................................................................................................10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ......................................................................................................11

تعریف تدریس................................................................................................................................ 12

]چهار ویژگی در تعریف تدریس.......................................................................................................12

کارکردهای درونی تدریس...............................................................................................................13

   نظریه های تدریس .......................................................................................................................15

 رویکردهای نو در تدریس- یادگیری................................................................................................ 16

تعریف روش تدریس....................................................................................................................... 19

عوامل موثر در تدریس......................................................................................................................19

ویژگی های اصلی روش های تدریس موثر.......................................................................................... 20

اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس ........................................................................................22

نگرش های جدید آموزشی................................................................................................................ 24

پیشروان روشهای جدید .................................................................................................... 26

روشهای نو و روان شناسی..................................................................................................... 31

روش های تاریخی ............................................................................................................. 33

روشهای تدریس سنتی و متداول........................................................................................................  35

انواع روشهای سنتی متداول................................................................................................................ 36

روش حفظ وتکرار.............................................................................................................................36

روش سخنرانی................................................................................................................... 37

روش های نوین آموزش فعال............................................................................................................................42

ویژگیهای عمومی روشهای فعال تدریس............................................................................................. 43

روشهای نوین آموزش فعال................................................................................................ 45

روش پرسش و پاسخ .................................................................................................................. 45

محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ........................................................................................47

روش آزمایشی (آزمایشگاهی)............................................................................................................47

محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی................................................................................................. 48

الگوی حل مسأله.....................................................................................................................  49

روش یادگیری اكتشافی.......................................................................................................... 51

یادگیری مشارکتی یا همیاری............................................................................................................  53

روش یادگیری مشارکتی.................................................................................................................... 53

ویژگیهای كلاس مشاركتی................................................................................................................ 57

چالش های كلاس مشاركتی ............................................................................................................. 58

دلایل استفاده از یادگیری مشارکتی .................................................................................................... 60

 خواص یادگیری مشارکتی................................................................................................................ 61

ویژگیهای برجسته یادگیری مشارکتی...................................................................................................68

تاکیدهای جدید بر یادگیری مشارکتی................................................................................................. 68

پیشینه پژوهش...................................................................................................................................69

پژوهشهای‌داخلی...........................................................................................................................69

پژوهشهای‌خارجی...........................................................................................................................73

تعریف مفهومی........................................................................................................................... 76

تعریف عملیاتی  .............................................................................................................................77

یادگیری اصیل و پایدار و موثر .........................................................................................................79

عوامل موثر در یادگیری...................................................................................................................80

 اصول مبتنی بر قوانین یادگیری.........................................................................................................82

اصول ارایه شده در ایجاد و نگهداری یک محیط یادگیری مساعد..........................................................85

 

فصل سوم: جامعه آماری پژوهش ............................................................................................................86.

روش پژوهش...................................................................................................................................87

جامعه‌ی آماری...................................................................................................................................87

ابزار پژوهش.....................................................................................................................................87

نمونه آماری ....................................................................................................................... 87

روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری................................................................................................................. 87

روش آماری.....................................................................................................................................88

 

فصل چهارم :یافته های پژوهش................................................................................................................89

یافته های توصیفی.............................................................................................................................................90

یافته های استنباطی.................................................................................................................................94

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری................................................................................................................96

 نتیجه گیری......................................................................................................................................97

محدودیتها.............................................................................................................................99

پیشنهادها................................................................................................................................101

منابع .................................................................................................................................. 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول شماره 2-1 : یادگیری مشارکتی ..................................................................................... 60

جدول شماره 2-2: مزایای یادگیری مشارکتی .............................................................................61

جدول شماره 2-3: نکته های کلیدی در یادگیری مشارکتی .........................................................62

جدول شماره 2-4: نکاتی برای تدریس گوش کردن...................................................................64

جدول شماره 4-1 : مربوط به داده‌های یادگیری مشارکتی............................................................90

جدول شماره4-2: مربوط به داده های یادگیری سنتی(سخنرانی)............................................................ 91

جدول شماره4-3: فراوانی ونمودار یادگیری سنتی دانش آموزان ..........................................................92     

جدول شماره4-4: فراوانی ونمودار یادگیری مشارکتی دانش آموزان .................................................. 93

جدول شماره 4-5: میانگین نمره های دو گروه یادگیری مشارکتی و گروه سنتی (سخنرانی).................94

جدول شماره 4- 6 :............................................................................................................................94

جدول شماره 4-7 :جدول مربوط به یادداری........................................................................................95

جدول شماره 4-8 :.............................................................................................................................95

 

فهرست نمودارها

      عنوان                                                                                                                    صفحه

نمودار4-1: مربوط به روش یادگیری سنتی...............................................................................................92

نمودار4-2: مربوط به روش یادگیری مشارکتی.........................................................................................93

دانلود پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتداییارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]