سایت بهترین ابزار


16 الي 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

ماده 56-شوراي عالي دفاع ميتواند يك ياچندطبقه افسران ودرجه داران و افراد وظيفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو دردوره هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي هستند براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي فراخوانده يا پيشنهاد بسيج همگاني به مقام رهبري بنمايد. 
نحوه احضار و مهلت معرفي فراخواندگان همچنين كساني كه بعلل ناشي از وضع جسماني يا اجتماعي يا حساسيت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي معاف شونددر آئيننامه اجرائي اين قانون كه توسط وزارتين دفاع و سپاه و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد تعيين خواهد شد. 
ماده 57-كليه فراخواندگان براي خدمت دوره احتياط و ذخيره ياتجديد يا تكميل آموزش يا بسيج همگاني حقوق معادل حقوق ثابت افسران ، درجه داران و افرادكادر ثابت همدرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه هاي مربوطه دريافت خواهند داشت . 
تبصره 1-فراخواندگان موضوع اين ماده درصورتي كه كارمنديكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت باشند مابه اتفاوت حقوق و مزاياي خود را از سازمان متبوع دريافت خواهندداشت . 
تبصره 2-ميزان حقوق پرسنل احتياط و ذخيره در زمان جنگ بنابر پيشنهاد ستاد مشترك و تصويب شورايعالي دفاع خواهد بود.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقیارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]