سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


چند تا از بچه ها، كنار آب جمع شده بودند. يكيشان، براى تفريح;


 تيراندازى مى كرد توى آب. زين الدين سر رسيد و گفت 


«اين تيرها، بيت الماله. حرومش نكنين.»


جواب داد «به شما چه؟» و با دست هُلش داد.


زين الدين كه رفت، صادقى آمد و پرسيد «چى شده؟» 


بعد گفت «مى دونى كى رو هُل دادى اخوى؟»


دويده بود دنبالش براى عذرخواهى كه جوابش را داده بود


 «مهم نيس. من فقط نهی از منکر كردم. گوش كردن و نكردنش ديگه با خودته.»


  شهید مهدی زین الدینارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]