سایت بهترین ابزاربررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 407 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 270

بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

در ادامه می توانید فهرست مطالب پایان نامه حسابداری با موضوع : "بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل" را ملاحظه نمایید. این پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد. فصل اول پایان نامه ی " بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل" به کلیات پژوهش می پردازد. در فصل دوم این پایان نامه رشته حسابداری مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحث می شود. فصل سوم به روش شناسی پژوهش می پردازد. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های پژوهش انجام می گیرد. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد. در ادامه این صفحه می توانید فهرست مطالب پایان نامه ی " بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل" را با جزئیات بیشتری ملاحظه کنید. لازم به ذکر است که همراه فایل پایان نامه، فایل مربوط به پروپوزال و همچنین فایل مقاله استخراجی از پایان نامه نیز وجود دارند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    

1-1 مقدمه     

2-1- بیان مساله و علل انتخاب موضوع  

3-1- اهداف پژوهش

4-1- اهمیت پژوهش    

5-1- نوع طرح پژوهش   

6-1- متغیرهای پژوهش 

7-1- فرضیه های پژوهش        

8-1- قلمرو پژوهش    

1-8-1- قلمرو موضوعی 

2-8-1- قلمرو مکانی     

 3-8-1- قلمرو  زمانی   

9-1-محدودیتهای پژوهش        

1- 10 روش پژوهش    

11-1- روش جمع آوری اطلاعات

12-1- ابزار اندازه گیری اطلاعات

13-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات         

14-1- ساختار پژوهش  

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون

1-2- مقدمه     

2-2 گفتار اول: تاریخچه 

2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز    

2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)  

2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)      

2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)       

2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات        

2-3 گفتار دوم: مبانی نظری    

2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات  

2-3-2 شناخت 

2-3-3 عدم شناخت    

2-3-4 تهاتر     

2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم     

2-3-6 معاملات مرتبط  

2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی       

2-4-1 ترازنامه  

2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر    

2-4-3 یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام    

2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه   

2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟     

2-5-2 تاریخچه انرون    

2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون 

2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی   

2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص

2-2-1 مقدمه  

2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص    

2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه     

2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی       

2-2-1 مقدمه  

2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه 

2-2-3 اقلامی كه افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است      

2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی    

3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه   

1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی     

2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی     

2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق  

2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه     

2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها   

3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزایش کنترل        

2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل نمی شود      

2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود

2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها    

2-2-5 تلفیق   

2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت    

1-2-3 ارزیابی معامله   

2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی      

3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت 

2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار      

1-2-4 ارزیابی معامله   

2-2-4 اجاره های سرمایه ای   

3-2-4 اجاره های عملیاتی      

4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار   

5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها  

2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید     

1-2-5 ارزیابی معامله   

2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی      

3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید      

4-2-5 شیوه حسابداری

2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی     

1-2-6 ارزیابی معامله   

2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی      

3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا      

4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالكیت به مشتری        

  5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟    

  6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟

7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی        

2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم      

1-2-7 ارزیابی معاملات 

2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140     

3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی         

2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     

1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل 

2-2-8- طبقه بندی نسبتها                          

3-2-8- فرض تداوم فعالیت                

2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش             

1-2-10: نتیجه گیری    

فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی) 

1-3 مقدمه     

2-3 اهداف پژوهش     

3-3 روش جمع آوری داده ها   

4-3 قلمرو پژوهش      

5-3 جامعه آماری       

6-3 نحوه گردآوری اطلاعات     

7-3 نمونه گیری         

8-3 فرضیه های پژوهش        

9-3 متغیرهای پژوهش 

10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش    

12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها       

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش     

1-4 مقدمه     

2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80      

3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81      

4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82      

5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83      

6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84      

7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85      

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات        

1-5 مقدمه     

2-5 خلاصه ای از كل پژوهش  

3-5 خلاصه یافته های پژوهش 

4-5 نتیجه گیری         

5-5 پیشنهادات

1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش

2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی       

6-5 محدودیت های پژوهش    

7-5 فهرست منابع      

فصل ششم :پیوستها

دانلود بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

دانلود بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت
و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی       

مقدمه                                  1

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت       

ـ نگاهی كلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت  6

ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟         6

ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز              9

ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات      11

ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن              12

ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تكنیكهای قابل دسترسی آن     14

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان    

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان            17

1) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان 21

2) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان  22

ـ سیستم پردازش تراكنشها                23

ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت              24

ـ سیستم گزارش‌های مدیریت                28

ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری      29

ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا         29

3) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیكی آنها   30

ـ اجزای فیزیكی سیستم                   30

ـ وظایف پردازشی سیستم                  31

فصل سوم: مدیریت اطلاعات                

ـ مدیریت اطلاعات                        33

ـ اهمیت مدیریت اطلاعات                  36

ـ دانش MIS                              36

ـ مدیر و سیستم                         37

ـ سیستم اطلاعات مدیریت                  38

ـ تعریف MIS                             38

ـ اجزای MIS                             43

ـ مدلی از MIS                           44

ـ ایجاد MIS                             47

ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS            49

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید     

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید    52

ـ زیر سیستم ورودی                      54

ـ زیر سیستم خروجی                      55

ـ سیستم اطلاعات حسابداری                55

ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع            57

ـ زیر سیستم هوشمند تولید               58

ـ اطلاعات مربوط به كارگران تولید        58

ـ سیستمهای رسمی                        59

ـ سیستمهای غیر رسمی                    60

ـ اطلاعات مربوط به تأمین كنندگان        60

ـ زیرسیستم انبارداری                   62

ـ اهمیت سطح كالاهای موجود               62

ـ هزینه نگهداری                        62

ـ هزینه خرید                           63

ـ زیرسیستمهای كیفیت                    64

ـ زیرسیستم هزینه                       64

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید         

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند 66

ـ سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی اطلاعات   67

ـ یك سیستم اطلاعاتی چیست؟               67

ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف 67

ـ یك سیستم اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر چه نوع سیستمی است  68

ـ ساختار و تركیب بندی سیستمهای اطلاعاتی 70

ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی            70

ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی      71

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملكردشان   72

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی كه ارائه می‌كنند    72

ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی          73

ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش             73

ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و كاربردی 74

ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی             75

ـ معماری اطلاعات                        76

ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب    77

ـ اینترنت                              78

ـ اینترانت                             78

ـ اكسترانت                             79

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شركت مهپا  

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید 81

شركت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت                         

ـ انتخاب موضوع پروژه                   86

ـ تشریح محل انجام پروژه                88

ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم    91

ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم     102

 

دانلود بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركتادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی

بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی

دانلود بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی

بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

 

مقدمه
شخصیت عبارت است از سبك ها و روش های ویژه ای كه هر انسان در تفكر و رفتار دارد. به عبارت دیگر نحوه خاص فكر كردن، رفتار كردن هر شخص منعكس كننده شخصیت اوست. (آزاد، 1375).
صفات شخصیتی الگوهای پایداری از ادراك، برقراری ارتباط و تفكر درباره محیط و خویشتن هستند كه در گستره وسیعی از زمینه های اجتماعی و شخصی ظاهر می شوند.( راهنمای شخصیتی و آماری اختلال های روانی، 1374).
اختلال شخصیت
راههای ویژه پاسخگویی فرد، اغلب به شخصیت وی اشاره دارد، سبكهای شخصیتی افراد، رفتار آنها را در همه مواقع یكسان تحت تأثیر قرار نمی دهد. گاه محیط فرد دستخوش تغییرات می گردد و این تغییرات مستلزم اتخاذ رویكردهای متفاوتی است. اگر فرد نتواند رفتارش را در راستای این تغییرات اصلاح كند سبك شخصیتی وی غیر انطباقی می شود. چنانچه سازمان شخصیت فرد به قدر كافی انعطاف نداشته باشند تا به خود اجازه دهد حداقل به طور انطباقی به انواع موقعیت های معمولی عكس العمل نشان دهد. ممكن است دچار اختلال شخصیت باشد. (ساراسون و ساراسون، ترجمه دهقانی، نجاریان، اصغری مقدم، 1387).
این اختلال می تواند فردد را در موقعیت های مختلف دچار مشكل سازد و در نهایت به اضطراب و پریشانی و افسردگی منجر گردد. اختلال شخصیت ویژگیهایی دیرپا و غیر انطباقی هستند. (غیر انطباقی در رابطه با محیط) چنین اختلالاتی معمولا اواخر كودكی و یا حداقل اوایل نوجوانی آغاز می شوند. و تا بزرگسالی ادامه می یایند. این اختلالات نگرش خود را به نحو شدیدی نسبت به موقعیت های ایجاد كننده فشار روانی محدود می سازد. این شیوه نگرش تنها به سلسله ای محدود و خشك از پاسخ ها اجازه عمل می دهد.
(ساراسون و ساراسون، 1387). به عبارتی دیگر سبكهای خاص شخصیت: زمانی ناسازگار تلقی می شوند، یا به تعبیری دیگر، شخصیت هنگامی دچار اختلال است كه شخص قادر نباشد رفتار خود را بر اساس تغییرات معنی دار محیطی تعدیل نماید و خود را با آنها سازگار نماید (آزاد، 1378). اختلالات شخصیت یكی از مهمترین، كم شناخته شده ترین و بحث انگیزترین طبقات آسیب شناسی روانی است. (لیبروتیز، استون .كوركات 1986 به نقل از پور افكاری). اختلال شخصیت، درماندگی و مشكلات ناشی از آن، در تمام عمر دامنگیر فرد می شود. ولی با این حال، انواع این اختلالات از لحاظ میزات فروپاشی زندگی فرد با هم تفاوت دارند. با این حال چه اختلال شدید و چه خفیف باشد تمام جنبه های وجود شخص را متأثر می كند. درمان این اختلالات از دشوارترین نوع درمانهای روان شناختی می باشد.
اختلال شخصیت مرزی: بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مرز بین نوروز و پسیكوز قرار گرفته با بی ثباتی فوق العاده عاطفه یا خلق، رفتار، روابط بین فردی و هویت مشخص می گردند. این اختلال را اسكیزوفرنی سرپایی  شخصیت، شخصیت انگارنه ، اسكیزوفرنی شبه نوروتیك ، منش پسكوتیك ، شخصیت بی ثبات از نظر هیجان نیز خوانده اند. در ICD-10 این اختلال با نام اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات  نامیده شده است. (كاپلان – سادوك، 2003، ترجمه پور افكاری، 1384). 

مقدمهشخصیت عبارت است از سبك ها و روش های ویژه ای كه هر انسان در تفكر و رفتار دارد. به عبارت دیگر نحوه خاص فكر كردن، رفتار كردن هر شخص منعكس كننده شخصیت اوست. (آزاد، 1375).صفات شخصیتی الگوهای پایداری از ادراك، برقراری ارتباط و تفكر درباره محیط و خویشتن هستند كه در گستره وسیعی از زمینه های اجتماعی و شخصی ظاهر می شوند.( راهنمای شخصیتی و آماری اختلال های روانی، 1374).اختلال شخصیتراههای ویژه پاسخگویی فرد، اغلب به شخصیت وی اشاره دارد، سبكهای شخصیتی افراد، رفتار آنها را در همه مواقع یكسان تحت تأثیر قرار نمی دهد. گاه محیط فرد دستخوش تغییرات می گردد و این تغییرات مستلزم اتخاذ رویكردهای متفاوتی است. اگر فرد نتواند رفتارش را در راستای این تغییرات اصلاح كند سبك شخصیتی وی غیر انطباقی می شود. چنانچه سازمان شخصیت فرد به قدر كافی انعطاف نداشته باشند تا به خود اجازه دهد حداقل به طور انطباقی به انواع موقعیت های معمولی عكس العمل نشان دهد. ممكن است دچار اختلال شخصیت باشد. (ساراسون و ساراسون، ترجمه دهقانی، نجاریان، اصغری مقدم، 1387).این اختلال می تواند فردد را در موقعیت های مختلف دچار مشكل سازد و در نهایت به اضطراب و پریشانی و افسردگی منجر گردد. اختلال شخصیت ویژگیهایی دیرپا و غیر انطباقی هستند. (غیر انطباقی در رابطه با محیط) چنین اختلالاتی معمولا اواخر كودكی و یا حداقل اوایل نوجوانی آغاز می شوند. و تا بزرگسالی ادامه می یایند. این اختلالات نگرش خود را به نحو شدیدی نسبت به موقعیت های ایجاد كننده فشار روانی محدود می سازد. این شیوه نگرش تنها به سلسله ای محدود و خشك از پاسخ ها اجازه عمل می دهد.(ساراسون و ساراسون، 1387). به عبارتی دیگر سبكهای خاص شخصیت: زمانی ناسازگار تلقی می شوند، یا به تعبیری دیگر، شخصیت هنگامی دچار اختلال است كه شخص قادر نباشد رفتار خود را بر اساس تغییرات معنی دار محیطی تعدیل نماید و خود را با آنها سازگار نماید (آزاد، 1378). اختلالات شخصیت یكی از مهمترین، كم شناخته شده ترین و بحث انگیزترین طبقات آسیب شناسی روانی است. (لیبروتیز، استون .كوركات 1986 به نقل از پور افكاری). اختلال شخصیت، درماندگی و مشكلات ناشی از آن، در تمام عمر دامنگیر فرد می شود. ولی با این حال، انواع این اختلالات از لحاظ میزات فروپاشی زندگی فرد با هم تفاوت دارند. با این حال چه اختلال شدید و چه خفیف باشد تمام جنبه های وجود شخص را متأثر می كند. درمان این اختلالات از دشوارترین نوع درمانهای روان شناختی می باشد.اختلال شخصیت مرزی: بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مرز بین نوروز و پسیكوز قرار گرفته با بی ثباتی فوق العاده عاطفه یا خلق، رفتار، روابط بین فردی و هویت مشخص می گردند. این اختلال را اسكیزوفرنی سرپایی  شخصیت، شخصیت انگارنه ، اسكیزوفرنی شبه نوروتیك ، منش پسكوتیك ، شخصیت بی ثبات از نظر هیجان نیز خوانده اند. در ICD-10 این اختلال با نام اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات  نامیده شده است. (كاپلان – سادوك، 2003، ترجمه پور افكاری، 1384). 

 

دانلود بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

هزینه های اخذ ویزای استرالیا

هزینه های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر ( مهارت از طریق تخصص ) به شرح زیر می باشد :

  1. هزینه های دولتی ویزای استرالیا
  2. حق الوکاله موسسه تداوم نسل سپید


هزینه های دولتی ویزای اسکیل ورکر استرالیا هزینه هایی هستند که فرد متقاضی در طول پروسه باید به دولت استرالیا بپردازد . که یکی هزینه ی ارزشیابی مدرک تحصیلی (Assessment) می باشد و بسته به سازمان ارزیابی کننده 550 تا 800 دلار استرالیا می باشد که این مبلغ را دولت استرالیا (سازمان مربوطه) برای ارزشیابی مدرک تحصیلی فرد متقاضی ویزای استرالیا در نظر گرفته است و دیگری هزینه ی دولتی هزینه صدور ویزای استرالیا برای شخص متقاضی (Client) می باشد .که هزینه ی ویزا بعد از اندکی افزایش در جولای 2015 (تیر 94) به شرح زیر اعمال گردید :

  1. چنانچه فرد متقاضی مجرد باشد هزینه ی ویزا برای وی 3600 دلار استرالیا است .
  2. چنانچه فرد متقاضی متاهل باشد هزینه ی ویزا برای همسر 1800دلار استرالیا است .
  3. هزینه ی ویزا برای هر فرزند زیر 18 سال نیز900 دلار استرالیا می باشد.


لازم به ذکر است که همه ی این هزینه های دولتی به دولت استرالیا و سازمان های مربوطه تسلیم می گردد. ضمنا حق الوکاله یموسسه تداوم نسل سپید به دلار آمریکا می باشد و در سه قسط تقریبا مساوی دریافت می گردد. 

  1. قسط اول زمان اخذ قرارداد
  2. قسط دوم بعد از اخذ جواب مثبت ارزشیابی مدرک تحصیلی متقاضی
  3. قسط سوم نیز بعد از اخذ ویزا(صدور ویزا ) موکل موظف به پرداخت آن خواهد بود.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های این مرکز تماس حاصل نمایید.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

موسسه تداوم نسل سپید

با توجه به تقاضای بسیار بالای مهاجرت به استرالیا موسسه تداوم نسل سپید در نظر دارد خدمات مهاجرت به استرالیا را که شامل مشاوره و انجام پروسه کامل مهاجرتی می باشد با قیمتی مناسب برای متقاضیان (مهاجران) انجام دهد.

موسسه تداوم نسل سپید به شماره ی ثبت 32120 سالهاست که مشغول فعالیت در زمینه ی مهاجرت از طریق ویزای تخصصی اسکیل ورکر است . 
بارزترین مشخصه ی این موسسه در زمینه ی مهاجرت با توجه به بازخورد افراد و پرونده های مختلف که تجربه ی آشنایی و همکاری با موسسه ی ما را داشته اند احترام به حقوق فرد متقاضی (موکل) ،صداقت در گفتارو راهنمایی کارشناسانه مهاجرتی و پاسخگویی به کلیه ی سوالها و نیازهای پروسه ی مهاجرت در سریعترین زمانِ ممکن است . 
تداوم نسل سپید با سالها تجربه در زمینه ی مهاجرت از طریق ویزای اسکیل ورکر شما را در پروسه ی مهاجرت یاری می کند. هدف ما رضایت شما متقاضیان عزیز و اخذ ویزا برای شما در کوتاهترین زمان ممکن می باشد . 
موسسه تداوم نسل سپید تمام سعی و تلاش خود را انجام خواهد داد تا موکلین در سریعترین زمان ممکن ویزایشان را دریافت و به هدف خود یعنی مهاجرت به استرالیا برای زندگی بهتر دست یابند . 
همین حالا می توانید با موسسه تداوم نسل سپبد تماس بگیرید و مشاوره کنید و با خیالی آسوده پرونده ی مها جرتی خود را به ما بسپارید. 
تداوم نسل سپید یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ی خدمات مشاوره ای و پذیرش پرونده های اخذ ویزا برای کشور استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر است. 
موسسه تداوم نسل سپید با سالها تجربه موفق در زمینه ی اخذ ویزای اسکیل ورکر توانسته است با دقیق ترین و کاربردی ترین راه حل ها به متقاضیان (مهاجران)بسیاری کمک کند تا پرونده های خود را با موفقیت در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برسانند و موفق به اخذ ویزای استرالیا (Australia) شوند. 
موسسه تداوم نسل سپید در همه ی مراحل یک پرونده ی مهاجرتی از مرحله ی اول تا دریافت موفقیت آمیز ارزیابی از سازمان های مربوطه و اخذ اسپانسرشیپ از ایالتهای ممکن و ارسال پرونده به سازمان مهاجرت شما را در امر مهاجرت یاری می نماید.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

مهاجرت استرالیا ، پرسش و پاسخ

در این مطلب برخی از مهمترین پرسشهایی که در 3 ماه گذشته از طرف متقاضیان ویزای اسکیل ورکر استرالیا با این موسسه مطرح گردیده است مشاهده مینمایید. در صورتی که پس از مطالعه این صفحه پاسخ خود را دریافت نکردید قبل از ارسال پرسش خود از طریق فرم مشاوره ابتدا موضوع مورد نظر خود را در سایت ( از طریق کادر جستجو ) جستجو نمایید و چنانچه پاسخ خود را یافت نکردید، سپس نسبت به ارسال پرسش اقدام نمایید.


ویزای کلاس 189 استرالیا چیست ؟

ویزای کلاس 189 استرالیا : این حالت از ویزای برای مهاجرت به استرالیا بهترین نوع ویزای استرالیا است چراکه شما از همان ابتدا با اقامت دائم وارد شده و به هیچ ایالت و شخص یا سازمانی وابسته نیستید ، بدیهی است شما در این حالت می توانید در هر کجای استرالیا که دوست داشته باشید ساکن شوید .

توضیحات جامع و کامل در ارتباط با ویزای 189 استرالیا را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

ویزای کلاس 189 استرالیا


ویزای کلاس 190 استرالیا چیست ؟

ویزای کلاس 190 در واقع یک ویزای امتیازی است . این ویزا مربوط به افرادی است شرایط کامل دریافت ویزای استرالیا را ندارند و جهت مهاجرت به استرالیا تمایل دارند ازحمایت (اسپانسر) ایالتی برخوردار شوند.

 یکی از دلایل رایج که این افراد واجد الشرایط اخذ اقامت دائم به صورت مستقیم نمی باشند کمبود امتیاز و نرسیدن مجموع امتیازات آنها به 60 امتیاز است که این کمبود امتیاز می تواند به دلیل بالا بودن سن متقاضی یا ضعیف بودن وضعیت زبان انگلیسی یا نداشتن سابقه کار کافی و کمبود امتیاز مدرک تحصیلی است . اطلاعات کامل در رابطه با ویزای 190 استرالیا را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

ویزای کلاس 190 استرالیا


ویزای کلاس 489 استرالیا چیست ؟

ویزای 489 استرالیا : ویزای اقامت موقت ایالتی 4 ساله ی استرالیا برای متقاضیانی است که نتوانسته اند از طریق ویزاهای تخصصی مستقل برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند. ویزای 489 در واقع یک ویزای امتیازی است. این ویزا ویزای اقامت موقت با قید و شرط استرالیا می باشد که برای 4 سال اقامت موقت استرالیا را به فرد متقاضی اعطاء می کند شرط صدور این ویزا تعهدی است که متقاضی به یکی از ایالت های استرالیا می دهد که به مدت 2 سال اول ورودش در آن ایالت خاص کار و زندگی کند. مشاهده اطلاعات بیشتر درباره ویزای 489 استرالیا از طریق لینک زیر

ویزای کلاس 489 استرالیا


خدمات موسسه تداوم نسل سپید

کاربران گرامی و بازدید کنندگان محترم ، کلیه فعالیت های این موسسه (به شماره ثبت 32120 ) کاملا قانونی است و تنها مختص به ویزای اسکیل ورکر استرالیا و کلاسهای مرتبط با آن میباشد. بنابراین جهت دریافت و مشاوره انواع دیگر ویزای استرالیا ( ویزای توریستی، ویزای تجاری و غیره ) با سایر همکاران ما مشورت نمایید. لیست خدمات این موسسه در زمینه ویزای اسکیل ورکر به شرح زیر میباشد :

خدمات اسکیل ورکر تا دریافت ویزای استرالیا

ویزای استرالیا از اسسمنت تا اخذ ویزا

خدمات از ابتدای پروسه تا اخذ اسسمنت (Assessment)

خدمات پس از اخذ ویزای استرالیا


هزینه کامل ویزای استرالیا چقدر است؟

هزینه های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر ( مهارت از طریق تخصص ) به شرح زیر می باشد :

هزینه های دولتی ویزای استرالیا

هزینه های دولتی ویزای اسکیل ورکر استرالیا هزینه هایی هستند که فرد متقاضی در طول پروسه باید به دولت استرالیا بپردازد . که یکی هزینه ی ارزشیابی مدرک تحصیلی (Assessment) می باشد و دیگری هزینه ی دولتی صدور ویزای استرالیا برای شخص متقاضی (Client) می باشد .

حق الوکاله موسسه تداوم نسل سپید

حق الوکاله ی موسسه تداوم نسل سپید به دلار آمریکا می باشد و در سه قسط تقریبا مساوی دریافت می گردد. در صورت تمایل میتونید هزینه های اخذ ویزای استرالیا را از اینجا ملاحظه نمایید.


هزینه زندگی در استرالیا

بطور کلی هزينه ها از يك ايالت به ايالت ديگر و حتی در مناطق مختلف يك ايالت متفاوت است و به ميزان زيادی به منطقه ای كه در آن زندگی می كنيد و شيوه زندگی شما بستگی دارد ، بعنوان مثال سیدنی دارای بالاترین هزینه های زندگی و آدلاید دارای کمترین می باشد. قيمت لوازم ضروری مثل غذا، نوشيدنی و لباس نسبتا پايين است ولی در مورد محصولات صنعتی چنين نيست، چرا كه بسياری از آنها از خارج از كشور وارد می شوند.


نحوه امتیاز بندی متقاضیان اقامت در استرالیا

بر طبق پیشنهاد وزیر مهاجرت به استرالیا ؛ سناتور بوون ، حد نصاب امتیاز 60 خواهد بود . این امتیــاز ابزاری است برای اداره مهاجرت استرالیا که واجـــد شرایط بودن یک متقاضـــی برای اخذ ویزای اقامـــت دائــــم استرالیا را تخمین بزند. امتیاز بندی مهاجرت استرالیا


مدت زمان ارزشیابی مدرک تحصیلی

مدت زمان اخذ ارزشیابی مدرک تحصیلی (اسسمنت) بسته به سازمان ارزیابی کننده متفاوت است و مدت زمان دقیقی وجود ندارد ولی گرفتن ارزشیابی از سازمان کامپیوتر استرالیا(ACS) حدودا بین 1 تا 3 ماه زمان می برد و گرفتن ارزشیابی از سازمان مهندسین (Engineers Australia) حدود 4 ماه زمان می برد و اخذ ارزشیابی از سازمان وت اسس (VETASSESS) حدودا 5 ،6 ماه به طول می انجامد.ولی این زمانها تقریبی است و گاها این پروسه سریعتر انجام شده و به ندرت پیش می آید که زمان بیشتری طول می کشد.


مدت زمان پروسه ی اسکیل ورکر از اسسمنت تا ویزا

مدت زمان لازم برای اخذ ویزای اسکیل ورکر استرالیا از ابتدا تا انتهای پروسه و دریافت ویزا حدود یک سال تا یک سال چند ماه است و به ندرت ممکن است بیشتر طول بکشد. در گذشته این پروسه ممکن بود تا 4 سال ادامه داشته باشد ولی در حال حاضر زمان دریافت ویزای اسکیل استرالیا بسیار کوتاه شده و در صورتی که شما به موقع مدراک خود را ارائه کنید ( خصوصا مدرک آیلتس ) حدودا یک سال طول می کشد و ما ویزاهای 12 و 13ماهه هم در سال اخیر داشته ایم.


سابقه کار مورد قبول سازمان های ارزشیابی کننده

در پروسه مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص و اخذ ویزای اسکیل ورکر سابقه کار زمانی پذیرفته و به شما امتیاز می دهد که

1- بعد از اخذ مدرک تحصیلی باشد. البته در نهایت نظر افسر بررسی کننده ملاک است و مواردی وجود داشته که سابقه کار حین تحصیل تبدیل به امتیاز شده باشد ولی این موارد به ندرت دیده میشود

2- سابقه کار در ارتباط با مدرک تحصیلی متقاضی باشد.


حداقل نمره ی آیلتس جهت اخذ ویزای اسکیل ورکر استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا از طریق اسکیل ورکر حداقل آیلتس لازم آیلتس 6 در چهار مهارت (EACH SKILL) است.هر چند که امتیاز آیلتس 6 صفر است و به شما امتیازی نمی دهد ولی شرط لازم برای ویزای اسکیل ورکر استرالیا است.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

مهاجرت به استرالیا

استرالیا به دلیل داشتن شرایط مطلوب اشتغال مورد توجه بسیاری از مهاجران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. استرالیا مجموعه‌ای از شرایط از جمله سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... را برای مهاجرین تعیین کرده است.

استرالیا کشوری صنعتی و ثروتمند می‌باشد که به لحاظ رفاه در سال 2012 در ردیف دوم قرار گرفته است. این کشور در حدود 23 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر کانبرا  می‌باشد. سیدنی و ملبورن نیز دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور مرز خاکی با هیچ کشور دیگری ندارد و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست که به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، موقعیت شغلی فراوان، خدمات اجتماعی و ... سالانه هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا به این کشور مهاجرت می‌کنند.

بر اساس واحد اطلاعات اکونومیست، ملبورن در ایالت ویکتوریا برای پنجمین سال متوالی عنوان بهترین شهر دنیا را برای زندگی از آن خود کرده است. این رتبه  بر پایه معیارهایی چون امکانات رفاهی، خدمات درمانی و شهری در نظر گرفته شده است.

مهاجرت به استرالیا روش های مختلفی دارد :

مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت دائم استرالیا از طریق نیروی کار متخصص ( ویزای اسکیل ورکر ) سریعترین راه ممکن است که شرایط خاص خود را دارد. در صورت تمایل با شماره تلفنهای موسسه تماس حاصل نمایید.

Immigration to Australiaادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

مهاجرت تصمیمی بزرگ و خطیر در زندگی شخصی شماست لذا داشتن وکیلی با تجربه و کاربلد امری ضروری است. انتخاب وکیل مهاجرتی متخصص، با تجربه و صالح می تواند نقش مهمی در جامه عمل پوشاندن به این تصمیم بزرگ ایفا کند. شرکت کانتیننتال با بیش از 16 سال تجربه موفق در زمینه مهاجرت، شما را در امر مهاجرت یاری می رساند. ما با سالها تجربه و در اختیار داشتن وکلای مجرب و حرفه ای کوتاه ترین و مطمئن ترین راه را برای مهاجرت شما برمی گزینیم . هدف ما ایجاد رضایت متقاضیان و داشتن مشتریان رضایتمند است.

مهاجرت به استرالیا

استرالیا به دلیل داشتن شرایط مطلوب اشتغال مورد توجه بسیاری از مهاجران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. استرالیا مجموعه‌ای از شرایط از جمله سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... را برای مهاجرین تعیین کرده است.

استرالیا کشوری صنعتی و ثروتمند می‌باشد که به لحاظ رفاه در سال 2012 در ردیف دوم قرار گرفته است. این کشور در حدود 23 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر کانبرا  می‌باشد. سیدنی و ملبورن نیز دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور مرز خاکی با هیچ کشور دیگری ندارد و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست که به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، موقعیت شغلی فراوان، خدمات اجتماعی و ... سالانه هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا به این کشور مهاجرت می‌کنند.

بر اساس واحد اطلاعات اکونومیست، ملبورن در ایالت ویکتوریا برای پنجمین سال متوالی عنوان بهترین شهر دنیا را برای زندگی از آن خود کرده است. این رتبه  بر پایه معیارهایی چون امکانات رفاهی، خدمات درمانی و شهری در نظر گرفته شده است.

مهاجرت به استرالیا روش های مختلفی دارد :

مهاجرت به استرالیا از طریق نیروی کار تخصصی

مهاجرت به استرالیا از طریق کارآفرینی

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر در وب سایت موسسه تداوم نسل سپید : http://www.tnsvisa.ir

مهاجرت استرالیاادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
تسهیلات پزشکی در استرالیا
استرالیا،کشوری که خانه دوم ایرانیان نیز نامیده میشود ، کشوری است که دارای مهاجران ایرانی بسیار زیادی میباشد .

مهاجرت به استرالیا در قشر مردمان ایرانی ، تا کنون از راه های مختلفی بوده است ، مانند تحصیلی ، تخصصی و …………. .
در بین این تعداد بسیار زیادی که به استرالیا مهاجرت کرده اند ، هستند افرادی که تحصیل کرده بوده و از تجارب بسیار بالایی برخوردار هستند و دولتاسترالیااز این افراد استقبال زیادی به عمل آورده و تمامی تسهیلات و شرایط یک شهروند مناسب و استرالیا یی را برایشان در نظر گرفته است ، مانند تسهیلات پزشکی در استرالیا ، و ……….

اما برای بیشتر افرادی که به استرالیا مهاجرت کرده اند ، تمامی تسهیلات رفاهی و اجتماعی در نظر گرفته شده است مانند تسهیلات پزشکی در استرالیا ، تسهیلات درمانی در استرالیا و ………. ، اما این بدان معنا نیست که تمامی مراکز و اماکن با تسهیلات خدمات ارائه میدهند ، بلکه برای برخی از مراکز مانند تسهیلات ورزشی ، شما می بایست نسبت به پرداخت هزینه جهت اخذ خدمات مورد نیاز خود اقدام نمایید .

در ادامه مقاله تسهیلات پزشکی در استرالیا ، قصد داریم تا اطلاعاتی را در زمینه تسهیلات پزشکی در استرالیا خدمت شما بازدیدکنندگان محترم ارائه نماییم .

شاید برایتان سوال باشد که تسهیلات پزشکی در استرالیا در چه میزانی می باشد ؟ و دولت استرالیا تا چه حدی تسهیلات پزشکی به شهروندان ارائه میدهد ؟
در جواب به این سوال شما در زمینه تسهیلات پزشکی در استرالیا ، می بایست خدمت شما عارض شویم که تسهیلات پزشکی در استرالیا دارای شرایط بسیار مناسبی بوده و در درجه و کیفیت بالایی ارائه می شود .

البته مردم و مهاجران کشور استرالیا برای برخورداری از طرح تسهیلات پزشکی در استرالیا ، میبایست ۱/۵ از درآمد خود را به طرح تسهیلات پزشکی در استرالیا اختصاص بدهند .


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
حقایقی در مورد انرژی هسته ایی که یک ایرانی باید بداند

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ]