سایت بهترین ابزار


پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد
پروژه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دانشجو
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات  هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد در 43 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق.. 1

1-1      مقدمه. 2

2-1 بیان مساله. 2

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

4-1 اهداف پژوهش... 3

1-4-1 هدف كلی.. 3

2-4-1 اهداف ویژه 3

5-1 فرضیات تحقیق.. 4

6-1 سوال پژوهشی.. 5

7-1 محدودیت های تحقیق.. 7

1-7-1 قابل كنترل. 7

2-7-1 خارج از كنترل. 7

8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 7

فصل 2- پیشینه تحقیق.. 9

1-2 مقدمه: 10

2-2 پیشینه تحقیق.. 10

فصل 3- روش تحقیق.. 12

1-3 مقدمه. 13

2-3 روش تحقیق.. 13

3-3 جامعه آماری.. 14

4-3 جمعیت نمونه «نمونه آماری» 14

5-3 متغیرهای تحقیق.. 14

1-5-3 متغیر وابسته: 14

2-5-3 متغیر مداخله گر: 14

6-3 مطالعه مقدماتی.. 14

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 15

1-4 مقدمه. 16

2-4 مشخصات آزمودنیها 16

3-4 توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه. 19

1-4-4 آزمون فرضیه اول. 24

2-4-4 آزمون فرضیه دوم. 25

3-4-4 آزمون فرضیه سوم. 25

4-4-4 آزمون فرضیه 4. 26

5-4-4      آزمون فرضیه 5. 26

6-4-4 آزمون فرضیه 6. 27

7-4-4  آزمون فرضیه 7. 27

8-4-4 آزمون فرضیه 8. 28

9-4-4 آزمون فرضیه نهم. 28

10-4-4 آزمون فرضیه دهم. 29

11-4-4 آزمون فرضیه یازدهم. 29

12-4-4 آزمون فرضیه دوازدهم. 30

فصل 5- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. 31

1-5 مقدمه: 32

2-5 بحث و نتیجه گیری.. 32

3-5 محدودیتهای پژوهش... 34

4-5 پیشنهادات... 34

5-5 خلاصه تحقیق.. 35

منابع و مآخذ. 37

 


 

 

   مقدمه

سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.

دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم كرد.

ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت كامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.

بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم كنند كه این مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.

در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی كردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.

2-1 بیان مساله

در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است یكی از راههای علاقمند كردن دختران دانشجو به فعالیتهای جسمانی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح خوابگاهها می باشد.

در این مطالعه محقق جهت تشخیص میزان رضایتمندی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به توزیع فرم ارزشیابی بین شركت كنندگان و تماشاچیان پرداخت.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به زندگی امروز كه بی تحركی بصورت شیوه زندگی در آمده و انجام فعالیتها محدود گردیده مسئولین برای پیشگیری از عدم فعالیت جوانان بخصوص دختران بایستی برنامه هایی پویا در نظر بگیرند.

زیرا مطالعات نشان می دهد آمادگی جسمانی دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتیجه باید زمینه ای برای فعالیت و تحرك این قشر آسیب پذیر فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ایجاد انگیزه برای روی آوردن دختران دانشجو به فعالیت های ورزشی در سطح دانشگاه فردوسی برگزار می گردد. این تحقیق نشان می دهد كه مسئولین ما تا چه اندازه توانسته اند با تبلیغات و ... دانشجویان دختر را به رقابتی سالم در عرصه ورزش سوق دهند.

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف كلی

میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد.

2-4-1 اهداف ویژه

1. برای نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات

2. بررسی زمان مسابقات

3. بررسی مكان مسابقات

4. بررسی تبلیغات مسابقات

5. بررسی میزان همكاری برگزاركنندگان مسابقات

6. بررسی میزان جذابیت مسابقات

7. بررسی میزان رضایتمندی از داوری مسابقات

8. بررسی نحوه برخورد برگزاركنندگان

9. بررسی تنوع رشته های ورزشی مسابقات

10. بررسی استقبال از مسابقات

11. بررسی كیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل

12. بررسی سطح مسابقات

5-1 فرضیات تحقیق

1. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی نیستند.

2. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از زمان مسابقات راضی نیستند.

3. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مكان مسابقات راضی نیستند.

4. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی نیستند.

5. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان همكاری برگزاركنندگان مسابقات راضی نیستند.

6. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان جذابیت مسابقات راضی نیستند.

7. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی نیستند.

8. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزاركنندگان راضی نیستند.

9. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی نیستند.

10. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان استقبال مسابقات راضی نیستند.

11. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از كیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی نیستند.

12. دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی نیستند.

6-1 سوال پژوهشی

1. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی هستند؟

2. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از زمان برگزاری مسابقات راضی هستند؟

3. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مكان برگزاری مسابقات راضی هستند؟

4. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی هستند؟

5. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان همكاری برگزاركنندگان مسابقات راضی هستند؟

6. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان جذابیت مسابقات راضی هستند؟

7. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی هستند؟

8. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزار كنندگان مسابقات راضی هستند؟

9. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی هستند؟

10. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان استقبال از مسابقات راضی هستند؟

11. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از كیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی هستند؟

12. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی هستند؟

7-1 محدودیت های تحقیق

1-7-1 قابل كنترل

سن 18-25

جنس آزمودنیها به دختران محدود شده بود

مكان برگزاری مسابقات

زمان برگزاری مسابقات

2-7-1 خارج از كنترل

قد

وزن

سابقه ورزشی

شركت افراد ورزشكار به صورت داوطلبی

عوامل روانی و انگیزشها

تغذیه

8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقیق

رضایت: احساس خوشحالی و خوشنودی انجام كار

هفته خوابگاه: در تقویم دانشگاه فردوسی هفته ای برای توسعه مهارتهای اجتماعی و جسمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از 24/2 تا 30/2 درنظر گرفته شده است.

 

3-5 محدودیتهای پژوهش

1. این پژوهش به علت پارامترهایی از قبیل حجم كار، زمان محدود و غیره فقط به بررسی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است.

2. دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد كه از خوابگاه استفاده نمی كنند در جامعه آماری این تحقیق قرار نمی گیرند.

3. درستی پاسخها خارج از كنترل پژوهشگر و به عهده خود دانشجویان بود هرچند تلاشهای زیادی برای ایجاد شرایط مطلوب و انگیزه روانی جهت پاسخ به سوالات شده است و با توجه به اینكه محقق افراد صلاحیت دار را انتخاب نموده تا اقدام به نشر توزیع پرسشنامه نمایند فرض به این است كه پاسخ دهنده ها با صداقت پاسخ داده اند.

4. محدود بودن اطلاعات و منابع در زمینه موضوع تحقیق

 

4-5 پیشنهادات

از آنجایی كه برگزاری مسابقات از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم است كه نسبت به ارتقا كیفیت برگزاری آن توجه لازم مبذول شود لذا پیشنهاداتی را برای برگزاركنندگان و دانش پژوهان ارائه می دهیم.

به برگزار كنندگان پیشنهاد می شود كه:

1. به شیوه های گوناگون میزان جذابیت مسابقات را ارتقا دهند.

-پذیرایی               دعوت از میهمانان برجسته

2. دانشجویان را در حد امكان با سایر رشته های ورزشی آشنا نمایند.

3. تدارك و پیش بینی و یا تقویت وسایل و تجهیزات كمكهای اولیه در صورت بروز حادثه.

4. تجهیز اماكن ورزشی نسبت به سیستمهای تهویه، نور و گرما.

5. از آنجایی كه دانشجویان دختر نباید محدودیتهای اجتماعی موقعیتهای ورزشی كمتری نسبت به پسران دارند و نیز از آنجا كه سلامت جامعه آینده در گرو سلامت مادران آینده (دانشجویان دختر) است لذا نسبت به تقویت فرصتها و موقعیتهای ورزشی این دانشجویان همت وسیعتری بگمارند.

به دانش پژوهان پیشنهاد می شود كه:

1. تحقیقی با موضوع مشابه روی چندین دانشگاه مختلف انجام دهند و سپس به مقایسه آنها مبادرت ورزند و كارایی اجرای مسابقات را معلوم سازند.

2. در زمینه برگزاری مسابقات هفته خوابگاه مشكلات آن را دقیق تر مورد بررسی قرار دهند.

3. تحقیق مشابه را فقط روی دانشجویان پسر انجام دهند.

4. نظرسنجی از دانشجویان خوابگاهی در مورد رشته های ورزشی جدید به منظور استقبال بیشتر.

دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهدادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

تحصیل در اتریش - شرایط کلی

 

درباره اتریش

اتریش کشوری کوهستانی واقع در مرکز اروپا است. این کشور 83885 کیلومترمربع مساحت دارد که نزدیک 60% این مساحت کم را رشته‌کوه‌های آلپ شرقی دربرگرفته اند. پایتخت اتریش وین است و از دیگر شهرهای مهم آن می توان گراتس و اینسبروک را نام برد. نزدیک 80% مردم اتریش مسیحی هستند. بیش از 90% اتریشی‌ها به زبان آلمانی تکلم می‌کنند.

تحصیل در اتریش

 

دانشگاههای اتریش

اتریش صاحب یکی از قدیمی‌ترین داشگاههای اروپا است؛ دانشگاه وین که در سال 1365 میلادی تأسیس شده است و با پذیرش نزدیک به 90هزار دانشجو یکی از بزرگتری دانشگاههای اروپای مرکزی بحساب می‌آید. دانشگاه وین و دانشگاه تکنولوژی وین، برترین دانشگاههای اتریش در رده‌بندی QS هستند. این دو دانشگاه با رتبه‌های 153 و 197 در بین 200 دانشگاه برتر دنیا در سال 2015 جای گرفته‌اند. در کنار این دو دانشگاه می‌توان از دانشگاه اینسبروک هم نام برد و همینطور دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین که برخی آن را بزرگترین دانشگاه موسیقی جهان می‌دانند.

تحصیل در اتریش

 

هزینه

دانشگاههای اتریش دولتی هستند و دانشجویان اتریشی یا اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای تحصیل در این دانشگاهها شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. هزینه تحصیل برای دانشجویان کشورهای دیگر بسته به رشته و مقطع تحصیلی متغیر است. برای مثال، دانشجویان رشته‌های فنی در مقطع لیسانس، باید دوبرابر دانشجویان رشته‌های غیرفنی شهریه بپردازند.

زبان

تدریس در دانشگاههای اتریش به زبان آلمانی انجام می‌شود و دانشجویان برای تحصیل در این دانشگاهها نیاز به ارائه مدرک زبان (مدرک B2 زبان آلمانی) دارند. البته دانشجویان می توانند زبان آلمانی را در دوره هایی که خود دانشگاههای اتریش برگزار می‌کنند فرا بگیرند و پس از گذراندن این دوره‌های 12 تا 18 ماهه، تحصیل خود را شروع کنند.

 

دانشجویان ایرانی

دانشگاههای اتریش، در مقطع لیسانس فقط افرادی را که در کنکور سراسری و پیام نور قبول شده‌اند یا دانشجوی دانشگاههای سراسری وپیام نور هستند می‌پذیرند اما در دو مقطع فوق لیسانس و دکترا، فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد هم (به جز رشته‌های فنی) می‌توانند برای گرفتن پذیرش از دانشگاههای اتریش اقدام کنند. ضمن این‌که افراد بالای 30سال امکان تحصیل در اتریش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس را ندارند.

 

اطلاعات بیشتر

اگر مایلید شرایط خود را برای گرفتن پذیرش از دانشگاههای اتریش و ادامه تحصیل در این کشور ارزیابی کنید، می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

دانشگاههای اتریش - وین

همانطور که در پست قبل گفتیم؛ اتریش دانشگاه های معتبری دارد که تحصیل در آنها هزینه چندانی ندارد (برای نمونه دانشجویان رشته‌های غیرفنی در مقطع لیسانس، هر ترم باید 380 یورو شهریه بپردازند). در این پست به معرفی دانشگاههای وین که از معتبرترین دانشگاههای اتریش هستند می‌پردازیم.

دانشگاههای اتریش

دانشگاه وین

Universität Wien

دانشگاه دولتی وین در سال 1365 میلادی تأسیس شده است و از قدیمی‌ترین دانشگاههای اروپا بحساب می‌آید. تعداد زیادی از برندگان جایزه نوبل، در این دانشگاه تحصیل یا تدریس کرده اند. رابرت بارانی (فیزیولوژی و پزشکی)، هانس فیشر (شیمی)، کارل لندستینر (فیزیولوژی و پزشکی)، آروین شرودینگر (فیزیک)، ویکتور فرانتس هس (فیزیک)، و فریدریش آوگوست فون هایک (اقتصاد) تعدادی از اساتید دانشگاه وین هستند که جایزه نوبل را برده‌اند.

دانشگاه وین از بزرگترین دانشگاههای اروپای مرکزی است. در حال حاضر 88هزار دانشجو در 188 رشته مشغول تحصیل در این دانشگاه هستند.

دانشگاه فنی وین / دانشگاه صنعتی وین

Technische Universität Wien

یکی دیگر از برترین دانشگاههای اتریش که از سال 1975 با نام فعلی‌اش معرفی می‌شود، بزرگترین دانشگاه فنی مهندسی اتریش است که در میان 100 دانشگاه برتر فنی مهندسی دنیا (رتبه 93 در رده‌بندی سال 2015 QS) قرار دارد. در حال حاضر 17هزار دانشجو در هشت دانشکده این دانشگاه (معماری و شهرسازی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فن‌آوری اطلاعات، ریاضی، فیزیک، شیمی و علوم کامپیوتر) تحصیل می‌کنند که نزدیک به 5هزار نفر آنها خارجی هستند.

دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

این دانشگاه دولتی را که به نام‌های دانشگاه/آکادمی/مدرسه عالی موسیقی وین هم شناخته می‌شود برخی بزرگترین دانشگاه موسیقی جهان می‌دانند. این دانشگاه در سال 1817 با نام کنسرواتوار وین و با الگوبرداری از کنسرواتوار پاریس بنیان گذاشته شد. در طول 200 سال فعالیت دانشگاه موسیقی وین، چهره‌های نام‌آشنای زیادی (بویژه برای ما ایرانیان) در آن به تحصیل موسیقی پرداخته‌اند که از میان آنها می‌توان هربرت فون کارایان، کلودیو آبادو، شهرداد روحانی، احمد پزمان وعلیرضا مشایخی را نام برد.

گروه مشاوران تحصیلی امیدار

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش - نکته ها

اتریش یکی از مقاصد محبوب ایرانیان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور (بویژه اروپا) است. تحصیل در اتریش هزینه چندانی ندارد و در عین حال کیفیت آموزش در این کشور بالا است. اتریش از کشورهای عضو پیمان شنگن و همسایه آلمان است و روابط خوبی هم با کشورمان دارد.

تحصیل در اتریش در مقطع کارشناسی، به زبان آلمانی ممکن است اما در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، تدریس به زبان انگلیسی هم صورت می‌گیرد. دانشگاههای اتریش از متقاضیان تحصیل، بسته به زبان تدریس، مدرک زبان آلمانی یا انگلیسی درخواست می‌کنند. برخی از دانشگاههای اتریش خود دوره های آموزش زبان آلمانی برگزار می‌کنند و متقاضیان باید دقت کنند که اگر دانشگاه مورد نظر آنها این دوره‌ها را برگزار نمی‌کند، زبان آلمانی را در ایران فرابگیرند، بویژه این که ممکن است بعلت ندانستن زبان آلمانی، سفارت اتریش از دادن ویزای تحصیلی به آنها خودداری کند. مراجعه به مؤسسات معتبر و مجاز اعزام دانشجو و کسب اطلاع دقیق درباره پیش‌نیازهای دریافت پذیرش و ویزای تحصیلی، می‌تواند احتمال موفقیت متقاضیان را تا حد زیادی بالا ببرد.

آنچه دانشگاههای اتریش، بعنوان شهریه در هر ترم دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است. در مقطع کارشناسی و برای تحصیل در رشته‌های غیرفنی، هر ترم مبلغی کمتر از 400 یورو باید پرداخت. در رشته‌های فنی و مهندسی هم میزان شهریه، دو برابر و مبلغی کمتر از 800 یورو است. در مقطع کارشناسی ارشد هم میزان شهریه 760 یورو و بعضا هم کمتر از آن است. دوره‌های 18-12 ماهه فراگیری زبان آلمانی هم 560 یورو شهریه دارد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که گرفتن پذیرش از دانشگاهی در اتریش، مشروط به قبولی یا اشتغال به تحصیل در همان رشته مورد درخواست در دانشگاه‌های سراسری و پیام نور کشورمان است. بر این اساس، دانشجویان و پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد، در مقطع کارشناسی نمی‌توانند برای گرفتن پذیرش از دانشگاههای اتریش اقدام کنند.

اگر مایلید شرایط خود را برای ادامه تحصیل در اتریش ارزیابی کنید، می‌توانید با گروه مشاوران تحصیلی امیدار تماس بگیرید:

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


ویزای تحصیلی اتریش

ویزای تحصیلی اتریش

دانشجویانی که قصد سفر به اتریش برای تحصیل در این کشور را دارند باید نسبت به دریافت ویزای Type D‌ اقدام کنند. صدور ویزای تحصیلی اتریش از زمان ارائه درخواست 2 تا 4 ماه به طول می‌انجامد و بعد از گرفتن پذیرش، باید فورا اقدامات لازم برای دریافت ویزا را انجام داد.

اولین نکته درباره دریافت ویزای دانشجویی اتریش این است که خود دانشجو باید درخواست ویزا را ارائه کند و نکته دیگر این که اگر مدارک لازم، نقصی داشته باشد سفارت اتریش درخواست ویزا را قبول نمی‌کند. برای ارائه مدارک و درخواست صدور ویزا از سفارت اتریش هم باید با مراجعه به سایت این سفارتخانه، زمان ملاقات رزرو کنید.

برای دریافت ویزای Type D چه مدارکی لازم است؟

 • فرم تکمیل شده ویزای Type D با امضای فرد متقاضی
 • 6 قطعه عکس تمام رخ با زمینه سفید
 • گذرنامه با اعتبار بیش از 6 ماه به همراه کپی تمام صفحات
 • شناسنامه به همراه کپی تمام صفحات
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • پذیرش از دانشگاه های اتریش
 • تأییدیه اجاره مسکن در اتریش
 • بیمه‌نامه برای 3 ماه
 • تأییدیه مالی گردش حساب از بانک
 • تعهدنامه تأمین مخارج دانشجو توسط یکی از والدین
 • کپی بلیط برای سفر به اتریش
 • هزینه صدور ویزا 100 یورو
 • بنا بر قانون جدید از 2014 به بعد تمام متقاضیان باید آزمایش بیومتریک ارائه دهند ( اثر انگشت هر 10 انگشت)

تمامی این مدارک باید به آلمانی یا انگلیسی ترجمه شده و به تأیید دادگستری و وزارت خارجه رسیده باشد.

اگر مدت زمان اقامت دانشجویی فرد در اتریش، رو به اتمام است باید قبل از اتمام، اقدامات لازم برای تمدید آن را انجام داد.

برای تمدید اقامت دانشجویی، چه مدارکی لازم است؟

 • فرم مخصوص تقاضای تمدید
 • گواهی ثبت‌نام در دانشگاه
 • کارنامه تحصیلی هر ترم
 • کپی گذرنامه
 • عکس
 • گواهی معتبر تأمین مالی
 • گواهی و قرارداد مسکن
 • گواهی بیمه

گروه مشاوران تحصیلی امیدار پاسخگوی سؤالات شما درباره شرایط تحصیل در اتریش، گرفتن پذیرش و دریات ویزا است:

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

تحصیل در اتریش

اگرچه تحصیل در اتریش با توجه به قوانین نسبتا سختگیرانه‌ای که این کشور برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی دارد، به راحتی برای هر فرد ممکن نیست اما با توجه به اعتبار و کیفیت بالای سیستم آموزشی و هزینه‌های پایین تحصیل در اتریش پیشنهاد خوبی برای متقاضیان تحصیل در خارج از کشور است. کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره نحوه گرفتن پذیرش و ویزای تحصیلی اتریش احتمال موفقیت متقاضیان تحصیل در اتریش را بالا می‌برد.

 • پیش از هر کاری، باید توجه کرد که متقاضی تحصیل در دانشگاههای اتریش، باید در آزمون‌های ورودی دانشگاههای داخلی پذیرفته شده باشد یا گواهی اشتغال به تحصیل در همان رشته مورد درخواست (در دانشگاههای داخلی) داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، صرفا با مدرک دیپلم نمی‌توان برای گرفتن پذیرش اقدام کرد.
 • بیشتر دانشگاههای اتریش در هر سال تحصیلی، دوبار دانشجو می‌پذیرند. زمان ارائه تقاضانامه و مدارک و تشکیل پرونده، برای ترم تابستانی، اول فوریه و برای ترم زمستانی، اول سپتامبر است.
 • در زمان ارایه مدارک به سفارت، متقاضی باید تمکن و توانایی مالی خود برای پرداخت هزینه‌های تحصیل و زندگی در این کشور را تضمین کند. البته اتریش برخلاف آلمان هزینه‌های یک سال زندگی را در حساب فرد بلوکه نمی‌کند.
 • دانشکده‌های هنر، پزشکی، داروسازی و تعدادی دیگر از رشته‌ها و مراکز آموزش عالی اتریش، برای پذیرش دانشجو آزمون ورودی (شامل امتحان کتبی و مصاحبه حضوری) برگزار می‌کنند.
 • فرد متقاضی تحصیل در رشته‌های زیرشاخه هنر باید با توجه به تاریخ اعلام‌شده از سوی هر دانشگاه (که در سایت دانشگاه اعلام می‌شود) در زمان مقرر فرم تقاضای شرکت در آزمون ورودی را همراه نمونه کار و مدارک تحصیلی به دانشگاه ارسال کند. برگه موافقت دانشگاه با درخواست فرد بمنزله دعوتنامه تلقی شده و سفارت اتریش بر اساس این تأییدیه، به فرد ویزای ورود به اتریش برای شرکت در آزمون را صادر می‌کند.
 • سهمیه دانشگاههای اتریش برای پذیرش دانشجویان خارجی، عامل تعیین‌کننده دیگری برای پذیرش یا رد درخواست متقاضیان است.

گروه مشاوران تحصیلی امیدار

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش - هزینه‌ها

یکی از مزیت‌های تحصیل در اتریش هزینه تحصیل در اتریش است. شما بعنوان یک دانشجوی خارجی (یا بین‌المللی) برای تحصیل در دانشگاههای اتریش هزینه سنگینی متحمل نمی‌شوید. دانشگاههای اتریش دولتی هستند و بودجه‌ خود را از دولت دریافت می‌کنند. بهمین علت دانشگاهها از دانشجویان اتریشی و همینطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا شهریه‌ای دریافت نمی‌کنند (یا شهریه ناچیزی می‌گیرند). دانشجویان بین‌المللی کشورهای دیگر از جمله ایران هم ملزم به پرداخت مبالغ سنگینی بعنوان شهریه نیستند.

هزینه تحصیل در اتریش

هزینه تحصیل در اتریش را دانشگاهها خود تعیین می‌کنند. میزان شهریه دریافتی هر دانشگاه بسته به رشته و مقطع تحصیلی، بین 400 تا 800یورو در هر ترم متغیر است. همچنین دانشجویان باید هر ترم 22دلار حق عضویت در اتحادیه دانشجویی بپردازند. از دیگر هزینه‌های مربوط به تحصیل در اتریش مبلغی بین 25 تا 30یورو است که دانشجو هر ماه برای بیمه دانشجویی باید پرداخت کند. دانشجویان پس از ورود به اتریش باید با استفاده از برگه ثبت‌نام دانشگاه، برای گرفتن بیمه دانشجویی اقدام کنند. داشتن بیمه دانشجویی علاوه بر امکان استفاده از خدمات بیمه، از این جهت اهمیت دارد که دانشجو برای تمدید ویزا و انجام امور اداری نیاز به شماره بیمه‌نامه دارد.

دانشجویان بین‌المللی محصل در دانشگاههای اتریش اجازه کار نیمه‌وقت دانشجویی دارند. در مقطع کارشناسی، دانشجویان می‌توانند 10ساعت در هفته کار کنند و 280یورو در ماه حقوق بگیرند. در مقطع کارشناسی ارشد این میزان دوبرابر است و دانشجویان می‌توانند 20ساعت در هفته کار کنند و ماهانه 560یورو حقوق بگیرند.

هزینه زندگی در اتریش

هزینه زندگی در اتریش مثل هر جای دیگر دنیا بسته به سبک زندگی افراد متغیر است ولی بطور کلی دانشجویان باید هرماه مبلغی بین 700 تا 800یورو برای مسکن، تغذیه، رفت‌وآمد و هزینه‌های متفرقه صرف کنند. بخش عمده‌ای از این مبلغ صرف پرداخت اجاره‌بهای مسکن می‌شود.

نکته: متقاضیان ویزای دانشجویی اتریش در زمان ارائه درخواست ویزا، باید همراه دیگر مدارک، تأییدیه انگلیسی حساب ارزی خود با موجودی حداقل 10000یورو یا تأییدیه انگلیسی حساب ریالی با موجودی معادل 10000یورو را تحویل سفارت دهند. البته فرد دیگری هم اگر مقیم اتریش باشد می‌تواند با مراجعه به شهرداری شهر محل سکونت خود و ارائه معرفی‌نامه و مدارک مالی لازم از جمله قرارداد کار و فیش حقوقی ضمانت فرد متقاضی ویزا را به عهده بگیرد.

گروه مشاوران تحصیلی امیدار

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)


تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش - دکترای علوم پزشکی در اتریش (PhD)

پزشکان عمومی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های زیرشاخه پزشکی کشورمان اگر قصد تحصیل دکترا در اتریش دارند می‌‌توانند در مقطع PhD رشته علوم پزشکی، تحصیل خود را ادامه دهند. با توجه به موقعیت کشور اتریش بعنوان یک کشور پیشرفته اروپایی که صاحب یک سیستم آموزشی باکیفیت است، این دوره یک فرصت تحصیلی جذاب بنظر می‌رسد. شرایط تحصیل پزشکی در اتریش در مقطع دکترای علوم پزشکی در اتریش چگونه است و چه گرایش‌هایی‌ در این مقطع ارائه می‌شود؟

شرایط کلی

دوره دکترای علوم پزشکی در اتریش را دانشکده پزشکی دانشگاه وین به پژوهشگران و محققان این رشته ارائه می‌کند. دانشجویان دوره‌ای 3ساله را (در گرایش‌ خود) به زبان انگلیسی می‌گذرانند و پس از ارائه تز دکترای خود موفق به کسب مدرک PhD می‌شوند. دانشجویان برای هر ترم تحصیل در این دوره 745یورو می‌پردازند.

اگر دانشجویی حین تحصیل در این دوره موفق به دریافت مدرک B2 زبان آلمانی شود می‌تواند پس از اتمام دوره، با شرکت در آزمون علوم پایه پزشکی اتریش و کسب حد نصاب لازم، مدرک پزشکی عمومی اتریش را دریافت کرده و امکان ادامه تحصیل و اخذ مدرک تخصص و فوق تخصص را بدست آورد.

شرایط اخذ پذیرش

1- هموطنانی که فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های زیر هستند می‌توانند برای گرفتن پذیرش دکترای علوم پزشکی اتریش اقدام کنند:

- پزشکی عمومی، دندانپزشکی، دامپزشکی و داروسازی

- رشته های فنی مانند علوم آزمایشگاهی

- رشته‌های زیست‌شناسی، میکروبیولوژی، شیمی و بیوشیمی

2- محدودیت سنی‌ای برای گرفتن پذیرش وجود ندارد.

3- متقاضیان پذیرش نیاز به ارائه مدرک زبان ندارند.

گرایش‌های ارائه شده

 1. Molecular Signal Transduction
 2. Molecular Mechanisms of Cell Biology
 3. Medical Physics
 4. Neuroscience
 5. Malignant Diseases
 6. Endocrinology and Metabolism
 7. Vascular Biology
 8. Immunology
 9. Clinical Endocrinology, Metabolism and Nutrition
 10. Biomedical Engineering
 11. (Clinical Neurosciences (CLINS
 12. Program for Organfailure-, replacement and Transplantation
 13. Clinical Experimental Oncology
 14. Preclinical and Clinical Research for Drug Development
 15. Regeneration of Bones and Joints
 16. Cardiovascular and Pulmonary Disease
 17. Mental Health and Behavioural Medicine
 18. Public Health
 19. Biology
 20. Molecular Biology

گروه مشاوران تحصیلی امیدار

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

دانشگاههای اتریش

دانشگاههای اتریش 2

دانشگاههای اتریش و هزینه تحصیل در اتریش عواملی هستند که در کنار موقعیت خود کشور اتریش متقاضیان تحصیل در خارج از کشور را به تحصیل در اتریش ترغیب می‌کنند. دانشگاههای اتریش محل خوبی برای تحصیل در رشته‌های زیرشاخه هنر و بویژه موسیقی هستند. پیش از این و به اختصار تعدادی از مهمترین و معتبرترین دانشگاههای اتریش را که در وین، دکترا در اتریش پایتخت این کشور واقع شده‌اند را معرفی کرده‌ایم. در این پست سایر دانشگاههای مهم اتریش را که در شهرهای دیگر این کشور قرار دارند معرفی می کنیم.

دانشگاه اینسبروک

دانشگاه لئوپولد فرانتسنس اینسبروک (به آلمانی: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) که با نام دانشگاه اینسبروک شناخته می‌شود دانشگاه اصلی و مرکزی ایالت تیرول اتریش است. این دانشگاه قدمت زیادی دارد و حدود 350سال قبل، در سال 1669 میلادی در شهر اینسبروک تأسیس شده است.

دانشگاه اینسبروک سومین دانشگاه بزرگ اتریش (پس از دانشگاه وین و دانشگاه گراتس) است و بزرگترین مرکز علمی و تحقیقاتی غرب اتریش و یکی از دانشگاههای پیشروی اروپای مرکزی در علوم پایه بحساب می‌آید.

دانشگاه اینسبروک انتخاب بسیاری از دانشجویان بین‌المللی هم است و شمار قابل توجهی از دانشجویان این دانشگاه را در حال حاضر دانشجویان غیراتریشی تشکیل می‌دهند (7026 دانشجو از 18078 دانشجو).

دانشکده‌های دانشگاه اینسبروک عبارتند از:

ریاضیات / فیزیک / آمار و اقتصاد / علم کامپیوتر / معماری / مهندسی عمران / شیمی و داروسازی / بیولوژی / علوم جغرافیایی و اتمسفری / علوم انسانی1 / علوم انسانی2 / فلسفه / تاریخ و علوم فرهنگی / زبان و ادبیات / روانشناسی / تربیت‌بدنی

دانشگاه گراتس

دانشگاه گراتس (به آلمانی: Karl-Franzens-Universität Graz) که نام آن در اخرین رده‌بندی QS در میان 500 دانشگاه برتر دنیا به چشم می‌خورد، در سال 1585 تأسیس شده است و پس از دانشگاه وین، قدیمی‌ترین دانشگاه اتریش محسوب می‌شود. شمار زیادی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه موفق به دریافت جایزه نوبل شده‌اند. این دانشگاه یکی از 200 دانشگاه برتر دنیا برای تحصیل زبانشناسی ارزیابی شده است. دانشگاه گراتس هم مثل دیگر دانشگاههای معتبر اتریش دولتی است و دانشجویان بدون شهریه یا با شهریه‌ای ناچیز می‌توانند در آن تحصیل کنند.

گروه مشاوران تحصیلی امیدار

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش - شهرهای دانشجویی (وین)

وقتی صحبت از تحصیل در اتریش و انتخاب برترین شهرهای دانشجویی اتریش باشد نام شهرهای وین ،اینسبروک ، گراتس و سالزبورگ بیشتر از دیگر شهرهای اتریش جلب توجه می‌کند. برترین دانشگاههای اتریش در این شهرها قرار دارند و علاوه بر این عواملی مانند کیفیت زندگی و شهریه پایین دانشگاهها، آنها را در زمره برترین شهرهای دانشجویی اتریش قرار داده است.

وین

وین، پایتخت و بزرگترین شهر اتریش نه تنها در کشور اتریش، بلکه در کل دنیا هم یکی از بهترین شهرهای دانشجویی به شمار می‌آید. در آخرین ارزیابی و رده‌بندی مؤسسه QS وین شانزدهمین شهر دانشجویی برتر دنیا شناخته شده است. تحصیل رایگان در اتربش برای ارزیابی یک شهر باید حداقل دو دانشگاه آن شهر در رده‌بندی جهانی QS قرار گرفته و جمعیت آن بالای 250هزار نفر باشد. دانشگاه وین (University of Vienna) و دانشگاه تکنولوژی وین (Vienna University of Technology) با رتبه‌های جهانی 153 و 197 میان 200 دانشگاه برتر دنیا قرار دارند. جمعیت وین 2420000 نفر است که 2.5درصد انها دانشجو هستند. نکته جالب توجه در مورد دانشگاههای وین برای متقاضیان خارجی تحصیل در اتریش ، تعداد زیاد دانشجویان بین‌المللی (غیر اتریشی) است؛ 30درصد دانشجویان محصل در دو دانشگاه یادشده، دانشجوی بین‌المللی هستند. نکته جالب دیگر شهریه پایین این دانشگاهها است. برای تحصیل در دانشگاههای وین بطور میانگین باید 500 دلار آمریکا شهریه پرداخت کرد که نسبت به شهریه دانشگاههای کشورهای هم‌رده اروپایی رقم بسیار پایینی است. درواقع بین 20 شهر دانشجویی برتر دنیا در سال 2016، تحصیل در دانشگاههای وین بعد از برلین و مونیخ کمترین هزینه را دارد (البته باید توجه کرد که شرایط این دانشگاهها برای دانشجویان تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دانشجویان کشورهای دیگر یکسان نیست اما با وجود این تفاوت هم هزینه تحصیل در اتریش بالا نیست). همچنین با توجه به معیارهایی مانند امنیت و میزان آلودگی هوا، وین یکی هزینه تحصیل در اتریش از بهترین شهرهای جهان برای زندگی به شمار می‌آید. شهری تاریخی که فضای سبزی چشم‌گیر و بناهایی چشم‌نواز دارد و شماری از بزرگان موسیقی مانند برامز و موتزارت را در خود پرورش داده و دانشگاههای آن محلی ایده‌آل برای تحصیل هنر و بویژه موسیقی هستند.

گروه مشاوران تحصیلی امیدار

021-88457035-88457242ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ]