سایت بهترین ابزاربرای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word

چکیده
فصل اول: کلیات
حضانت در لغت و اصطلاح
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
تعریف علمانی حقوق و فقه امامیه از حضانت
حضانت حق است یا تکلیف والدین؟
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
اعراض از حق حضانت
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
موانع یا موارد سقوط حق حضانت

فصل دوم: حضانت فرزند
حضانت فرزند
سن حضانت
سقوط حضانت
شرایط حضانت در قانون مدنی
ضمانت اجرایی قانون حضانت
حضانت فرزند، به عهده پدر یا مادر ؟
بررسی حضانت فرزند توسط مادر
حق حضانت برای مادر
سن و شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق
سقوط حضانت
شرایط حضانت در قانون مدنی
ضمانت اجرایی قانون حضانت
درباره شرایط حضانت فرزند چه می دانید؟
مفهوم حضانت
شرایط تغییر حضانت
حضانت فرزندان صغیر که پدرشان فوت کرده
نگهداری و تربیت اطفال
آشنایی با مسائل حقوقی
بررسی قانون حضانت فرزند
حضانت طفل با کیست؟
مصادیق تغییر حضانت
موارد سقوط حق حضانت
هزینه متعارف حضانت چگونه تعیین می شود؟
دادگاه صالح و ترتیب رسیدگی
ضمانت اجرای تخطی از امر حضانت
آیا شیر دادن از لوازم نگهداری است؟
ضمانت اجرای ممانعت از حکم دادگاه
فصل سوم: حقوق اسلامی حضانت (گروهی از دانشجویان ادبیات عرب)
تعریف حضانت
آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است؟
ضمانت اجرای حق تکلیف نگاهداری
تفضیل آراء
روایات
خلاصه کلام
موارد سقوط حق حضانت
فصل چهارم: پیشنهادات و نتیجه گیری
پیشنهادات اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال و نتیجه گیری
منابع و ماَخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word

الف- منابع فارسی
- قران الکریم
- امامی،سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،
- بطحایی،مهدی، تثبیت خانواده(رساله دکتری)، تهران، دانشگاه تهران،
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،
- همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،
- شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول،
- شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول،
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول،
- همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم،
- همو، حقوق خانواده، تهران، شرکت بهنشر، چاپ سوم،
- همو، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،
- مدیرنیا، جواد، حضانت کودک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،
- معلوف،لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم،
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،
- موسوی، احمد، “حضانت کودک”، مجله کانون هدایت، انجمن ملی حمایت کودکان،
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،1418 ه
- کتاب حقوق زنان برابری یا نابرابری، ناشر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا هها
ب- منابع لاتین
- Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed. Paris,
- Martyet, Reynaud, Droit Civil, T.I. 2 Volume, Les Persones, 2ed. PARIS,
- Mazeaud, Henri, Leon et Jean, LEcons de Droit civil. T, T. 2 volume, famike et incapacites, 4ed
- Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Driot civil franc, ais, 2 ed.T.T. parsavatier,

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او نیز در بر می گیرد. ظاهراٌ حضانت برای مادر حق  و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظارت مخالف مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی وشرایط اخلاقی لازم را دارا نباشند، این حق از انها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود

نگارنده در این مقال بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بعضی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارا ئه نماید

حضانت در لغت و اصطلاح

حضانت کلمه ای عربی ود لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی،1368،ج1،ش1720)

معانی دیگر همچون«زیر بال گرفتن، در بر گرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است (معین،1371،ج1،ص1360)

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه یا فاصبه دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازو و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص139)

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده کلمه «حضانت» تعریف نشده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال . . .» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است

معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و 387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957,g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست. با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم زوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصطلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی

تعریف علمانی حقوق و فقه امامیه از حضانت

در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده که پاره ای از آنها ذکر می شود: «حضانت . . . عبارت است که از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج1، ش 1720)

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج2، ص1699). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است

در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده که حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه که به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند کردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه کشیدن به چشمان طفل، خوراک، پوشاک و سایر اموری که بدان نیازمند است (نجفی، 1418 هـ، ج 30، ص 348)

حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است (کاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد

قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت اطفال به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد»

مواد 1168 الی 1179 که مشمول دایره حضانت را ذکر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پردخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت که در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است که از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود که مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند» ملاحظه می شود که پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند که «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در خطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید

در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

اگر به پیروی از اصطلاحات مرسوم، حضانت را مطلقاٌ حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از«سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد»(کاتوزیان،1346،ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند تعهد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاٌ حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه«حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذارکه یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می داردیا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند»(همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]