سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


بالاى تپه اى كه مستقر شده بوديم، آب نبود. بايد چند تا از بچه ها،


مى رفتند پايين، آب مى آوردند. دفعه ى اول، وقتى برگشتند،


 ديديم آقا مهدى هم همراهشان آمده. از فردا،


 هر روز صبح زود مى آمد. با يك دبه ى بيست ليترى آب.   


شهید مهدي زين الدينارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]